cr1

Slika 1. Stvaranje crne rupe. Izvor ilustracije: www.nature.com

Crne rupe su delovi prostora koji sadrže velike količine materije zgusnute na malom prostoru predstavljaju jednu od najzanimljivijih fenomena u celom našem univerzumu. Usled velike gustine materije unutar crne rupe sila gravitacije poprima izuzetno veliku vrednost privlačeći bukvalno sve što se nađe na određenom odstojanju od nje ne dozvoljavajući čak ni svetlosti da napusti crnu rupu. Uobičajeno stanovište u vezi crnih rupa predstavlja konvergenciju ili ti zajedničku tačku kojoj streme dva kamena temeljca moderne fizike: kvanta mehanika i relativnost. Stoga, crne rupe imaju izuzetan značaj u pogledu izučavanja fizike i predstavljaju temu čuvenih fizičara poput Stivena Hokinga.

Dakle, jedna od najmisterioznijih stvari u čitavom univerzumu predstavlja unutrašnjost crne rupe. To je pitanje koje je mučilo fizičare decenijama nakon što su hipotetički pretpostavili postojanje crnih rupa. Pogotovu je predstavljao problem što se crne rupe ne mogu direktno izučavati. Čak i svetlost biva zarobljena od strane crne rupe zajedno sa X – zracima i elektromagnetnom radijacijom ostavljajući moderne teleskope bez signala zahvaljujući kojima izučavamo kosmos. Konačno, nakon nekoliko decenija izučavanja, naučnici su ipak uspeli da otkriju način kojim se crne rupe mogu detektovati i to indirektno. Umesto da pokušavaju da nekako ugledaju crnu rupu, posmatrali su X – zračenje materije koja dolazi u dodir sa crnom rupom kada se dešava njeno razaranje usled delovanja izuzetno snažne gravitacije. Od tog momenta, mi smo u mogućnosti da bolje proučimo crne rupe i uočimo promene u njenom ponašanju.

Dakle, šta su to fizičari uspeli da otkriju u vezi unutrašnjosti crnih rupa? U osnovi stvari, mi smo u mogućnosti da kvantifikujemo naš univerzum do najmanjih razmera pri čemu se najmanji fragmenti naše stvarnosti naziva kvantna pena (Quantum Foam). Sila kojom crna rupa deluje na materiju je toliko moćna da svakoliku kosmičku materiju sabije praktično u tačku, odnosno, u singularitet. Iako je rečima to jednostavno iskazati, sa gledišta nauke dolazimo do problema jer je tačka prostora po definiciji bez dimenzija što ima za posledicu da moramo kompletno odbaciti sve zakonitosti koje ustanovljavamo u našoj realnosti i uz pomoću kojih pojmimo prostor i vreme. Prosto rečeno, ne možemo primeniti zakone fizike koje ustanovljavamo za prostor i vreme u jednoj tački i da dođemo do zaključka šta se tamo dešava. Zaprepašćujuće je koliko smo nemoćni pred jednom jedinom tačkom jer nismo u stanju da sebi dočaramo dešavanja u nečemu što nema dimenzija. To je i razlog zbog kojih su svi koncepti u vezi crnih rupa uglavnom teoretski i koji razmatraju vezu između dešavanja u crnoj rupi i naše stvarnosti. Da bi krenuli ispravnim putem ka predstavi šta se dešava u jednoj crnoj rupi, moramo prvo biti načisto s tim da je, recimo, čitava jedna planeta sabijena u jednoj tački u kojoj nije definisan ni prostor ni vreme. Poprilično problematično za pojmiti tako nešto, zar ne?

I konačno, šta se dešava ako neko upadne u crnu rupu? Nažalost, niko vam ne može još uvek dati tačan odgovor... Ali, neka pretpostavimo da nije došlo do trenutne dezintegracije usled dejstva gore pomenute sile. U tom slučaju, najverovatnije bi ste se kretali ka centru crne rupe najvećom mogućom brzinom, odnosno padali bi ste brzinom svetlosti. Iz razloga što bi sve ostalo oko vas takođe padalo isto brzinom svetlosti, vi ne bi bili u stanju da imate predstavu da protiče vreme. Činilo bi vam se da se krećete u prostoru beskonačno dugo sve dok konačno ne dostignete centar i postanete deo singulariteta. Ta dilatacija vremena unutar crne rupe jeste posledica dejstva ogromnih sila i kretanja brzinom svetlosti.  Opisano kretanje unutar crne rupe bi takođe imalo još jednu posledicu. Sve što se nalazi izvan crne rupe bi se vam se činilo da se kreće još brže nego vi tako da bi bili u stanju da otpratite "budućnost" prostora van crne rupe. Nekoliko sekundi u crnoj rupi bi bili ravni hiljadama proteklih godina nekoj osobi na Zemlji!

cr2 Slika 2. Teoretsko razmatranje crne rupe.
Izvor slike: www.nature.com

 

 

Iz gore prikazanog teksta ste verovatno uočili kolika je važnost crnih rupa u proučavanju teoretske fizike. Svi principi koje je fizika ustanovila u proteklom veku a posebno Generalna i Specijalna relativnost su sadržani u crnim rupama što znači da one nisu samo jedna uzbudljiva tema za bavljenje već i svojevrsni vodič za buduće naučnike da sprovode temeljna izučavanja u fizici. Možda ćemo jednog dana biti čak u mogućnosti da putujemo i u samu singularnost. A do tada, crne rupe će biti za nas misterija koja je u domenu teoretskih razmatranja na teoretska pitanja.

Izvor teksta:

http://www.nature.com