particles 1435361 1280

Vlada R Poslao pitanje:

- Molim vas za objašnjenje. Šta se događa sa "česticama" koje su emitovane prilikolm zračenja kada one završe svoj "put"? Na primer kod beta zračenja elektron prelazi neko rastojanje I šta nakon toga biva sa njim? Padne kao kuršum na tlo I tu ostane :-)

Odgovara prof. dr Dušan Mrđa:

DusanMrdja 136

Dok ima dovoljno visoku energiju, elektron prolazi kroz materijal određeno rastojanje (u zavisnosti od vrste materijala i početne energije ta rastojanja su različita). Tako npr. domet elektrona u vazduhu može da iznosi nekoliko metara, dok se npr. rastojanja u drugim, gušćim, materijalima često mere milimetrima.

Tokom kretanja kroz materijal, elektron predaje svoju energiju drugim elektronima i tako "otkida" elektrone iz atoma, vršeći njihovu jonizaciju. Pri tome je putanja elektrona izlomljena linija, jer elektron ima malu masu i pri svakoj interakciji se rasejava, tj. menja pravac svog kretanja. Konačno, kada izgubi gotovo svu energiju, biva zahvaćen od nekog atoma (pri čemu se formira negativan jon) ili pak, može biti zahvaćen od strane pozitivnog jona, pri čemu nastaje neutralan atom (u različitim supstancama usled prisustva spoljašnjeg zračenja uvek postoji neka koncentracija pozitivnih jona i slobodnih elektrona ).

 


Komentari

 • Kizza said More
  Zanimljivo otkriće. Nejasna je ta... 23 sati ranije
 • Baki said More
  Stručnjaci trenutno procenjuju... 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  haha, toliko tekstova, auu, odlicno... 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  bravo autoru, hvala 2 dana ranije
 • mikac04 said More
  odlican text 2 dana ranije

Foto...